ENGLISH

Tuyên Quang: Nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp trong tỉnh.

Ngày 8/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định Số: 354/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; phấn đấu đến năm 2030 đạt số lượng trên 3.000 doanh nghiệp đưa tỷ lệ tham gia thu ngân sách nhà nước trên 55% và đóng góp khoảng 25% vào GRDP của tỉnh.

Tuyên Quang: Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư

Thực hiện tốt các giải pháp xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo mặt bằng sạch, huyện Hàm Yên đã thu hút được nhiều doanh nghiệp triển ...