Đến tháng 9/2017, TT Xúc tiến đầu tư đã trao đổi
76
văn bản với các cơ quan đơn vị. Cập nhật: 9/25/2017 - 21:54
Đến tháng 9/2017, TT Xúc tiến đầu tư đã giải quyết
87.5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 9/25/2017 - 21:54