Đến tháng 6/2018, TT Xúc tiến đầu tư đã trao đổi
76
văn bản với các cơ quan đơn vị. Cập nhật: 23/06/2018 - 19:05
Đến tháng 6/2018, TT Xúc tiến đầu tư đã giải quyết
87,5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 23/06/2018 - 19:05