Đến tháng 6/2019, TT Xúc tiến đầu tư đã trao đổi
76
văn bản với các cơ quan đơn vị. Cập nhật: 18/06/2019 - 23:38
Đến tháng 6/2019, TT Xúc tiến đầu tư đã giải quyết
87,5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 18/06/2019 - 23:38