Đến tháng 4/2018, TT Xúc tiến đầu tư đã trao đổi
76
văn bản với các cơ quan đơn vị. Cập nhật: 4/21/2018 - 06:36
Đến tháng 4/2018, TT Xúc tiến đầu tư đã giải quyết
87.5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 4/21/2018 - 06:36