Đến tháng 11/2017, TT Xúc tiến đầu tư đã trao đổi
76
văn bản với các cơ quan đơn vị. Cập nhật: 11/22/2017 - 08:36
Đến tháng 11/2017, TT Xúc tiến đầu tư đã giải quyết
87.5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 11/22/2017 - 08:36