Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

1. Tên gọi: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang.

Tên giao dịch Quốc tế: Tuyen Quang Investment Promotion Center (viết tắt là TQIPC).

2. Vị trí và chức năng:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và tư vấn, cung ứng dịch vụ liên quan đến đầu tư, thương mại, du lịch, thực hiện các dự án đầu tư theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội vào tỉnh Tuyên Quang.

Trung tâm có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Tuyên Quang.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh; phối hợp, hợp tác với các cơ quan xúc tiến của Bộ Công Thương, Tổng cục Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước và ngoài nước nhằm giúp các đơn vị liên kết kinh doanh tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, kinh doanh có hiệu quả.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị kế hoạch và tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch của tỉnh hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch của vùng, khu vực hoặc quốc tế.

c) Tổ chức tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, cơ hội và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cung cấp đầy đủ các chính sách, thông tin về thị trường trong nước và ngoài nước, các thông tin về kế hoạch xây dựng phát triển kinh tế và cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư. Tổ chức hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm, diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trong nước và ngoài nước nhằm giúp các doanh nghiệp liên kết kinh doanh tìm kiếm bạn hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, kinh doanh có hiệu quả.

d) Hướng dẫn các nhà đầu tư về trình tự, thủ tục chuẩn bị hồ sơ, dự án đầu tư; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để thực hiện quy trình, thủ tục  đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp của tỉnh.

đ) Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mở các văn phòng đại diện thương mại, du lịch và đầu tư ở trong nước và ngoài nước, các phòng trưng bày, cửa hàng bán sản phẩm; tư vấn lập hồ sơ đầu tư xây dựng các công trình về hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục đầu tư thuộc dự án đầu tư của các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

e) Phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ du lịch và tổ chức triển khai thực hiện khi được phê duyệt.

g) Xây dựng Trang thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu về tài nguyên, tiềm năng, cơ hội đầu tư phát triển của tỉnh; về thị trường, sản phẩm, hàng hóa, hình ảnh du lịch của tỉnh theo quy hoạch phát triển qua mạng thông tin của tỉnh. Phát hành bản tin thương mại, du lịch và đầu tư; các ấn phẩm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các khu vực kinh tế trọng điểm, các chính sách khuyến khích đầu tư, xuất khẩu, du lịch, thông tin về thị trường về du lịch và doanh nghiệp.

h) Quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử; Trang Thông tin điện tử: Xúc tiến đầu tư, Lễ hội Thành Tuyên.

i) Xây dựng phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm xuất khẩu; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức và tham gia hội chợ, triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, du lịch của tỉnh hoặc tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

k) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp các dịch vụ về nghiên cứu thị trường, tiếp thị, ngoại thương, du lịch, đầu tư, ngoại ngữ; tư vấn hoặc giới thiệu tư vấn cho doanh nghiệp về giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế; cung cấp thông tin về khoa học công nghệ, kỹ thuật giúp các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và kỹ thuật sản xuất, nhằm nâng cao năng lực và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường.

l) Quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm theo quy định.

 n) Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

 

Trích: Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang