Cơ cấu tổ chức của Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

1. Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị.

Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác do Giám đốc phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Khi Giám đôc vãng mặt, 01 Phó Giám đốc được ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm.

2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ

- Phòng Xúc tiến đầu tư và Tổng hợp;

- Phòng Tư vấn, hỗ trợ đầu tư, thương mại và du lịch.