STT

Nội dung cung cấp số liệu

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Tổng số dân

Người

753.763

 

2

Mật độ dân số

Người/km2

128

 

3

Tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số tại địa phương

%

0,01229

 

4

Dân số trung bình Nam

Người

674.470

 

5

Dân số trung bình Nữ

Người

379.293

 

6

Dân số trung bình thành thị

Người

100.928

 

7

Dân số trung bình nông thôn

Người

625.835