STT

Nội dung cung cấp số liệu

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Phân theo cấp quản lý

 

 

 

a

Nhà nước

 

 

 

 

Trung ương

Triệu đồng

266.837

 

 

Địa phương

Triệu đồng

1.873.477

 

b

Ngoài nhà nước

Triệu đồng

3.750.587

 

2

Phân theo khoản mục đầu tư

 

 

 

 

Vốn đầu tư XDCB

Triệu đồng

5.362.933

 

 

Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ

Triệu đồng

196.870

 

 

Vốn sửa chữa, nâng cấp TSCĐ

Triệu đồng

207.461

 

 

Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động

Triệu đồng

92.579

 

 

Vốn đầu tư khác

Triệu đồng

31.058

 

3

Phân theo nguồn vốn

 

 

 

 

Vốn khu vực nhà nước

Triệu đồng

2.140.314

 

 

Vốn khu vực ngoài nhà nước

Triệu đồng

3.733.714

 

 

Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Triệu đồng

16.873