1. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2024
2. Công văn số 270/TTXT-XTTH ngày 23/10/2023 của Sở Ban Ngành
3. Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 07/08/2023 của UBND tỉnh
4. Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Ninh Lai -Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
5. Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại thôn Điểng, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
6. Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương,tỉnh Tuyên Quang
7. NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ
8. Quyết định số 891/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2023
9. Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội: Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
10. Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 1/1/1900 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
11. Nghị quyết số 10/2023NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự ánphát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025
12. Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang
13. Thông tin Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050    
14. Thông báo việc triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
15. Về việc điều chỉnh nội dung ôn tập phần thi ngoại ngữ (tiếng anh), thi tuyển viên chức (vòng 1) năm 2021