ENGLISH

1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 09/3/2018 của HĐND tỉnh , về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020
2. Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần
3. Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang
4. Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 17/04/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5. Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2017
6. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017; vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Tuyên Quang kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017; vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Tuyên Quang
7. Quyết định số 187/QD-UBND ngày 10/06/2016 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2016 tỉnh Tuyên Quang
8. Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang
9. Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh về Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
10. Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 14/09/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020