1. Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 07/08/2023 của UBND tỉnh
2. Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang
3. Thông tin Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050    
4. Thông báo việc triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
5. Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang  
6. Về việc phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
7. về việc phê duyệt chủ trương lập đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang
8. Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần
9. Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang
10. Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 17/04/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11. Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2017
12. Quyết định số 187/QD-UBND ngày 10/06/2016 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2016 tỉnh Tuyên Quang
13. Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang
14. Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh về Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
15. Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 14/09/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020