16. Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức năm 2021 Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh
17. Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang  
18. Kế hoạch số 13/TB-TTXT ngày 27/07/2022 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang  
19. Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
20. QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ HỌC NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
21. UY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 37 VÀ ĐIỀU 39 CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM
22. Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc thông qua bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
23. Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
24. Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
25. Kế hoạch số 19/TB-TTXT ngày 09/12/2019 của Sở Ban Ngành Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang
26. Về việc phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
27. về việc phê duyệt chủ trương lập đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang
28. Nghị quyết số Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND ngày 15/08/2019 của HĐND tỉnh Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
29. về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
30. Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang