ENGLISH

Bố trí nguồn vốn ổn định đời sống đồng bào tái định cư thủy điện Tuyên Quang

Ngày 25-3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 417 về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018. Trong đó, tỉnh ta được giao 500.000 triệu đồng. Trên cơ sở đó, Ban Di dân tái định cư đã xây dựng tờ trình đề nghị thẩm định kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nguồn vốn theo Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 25-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 2-7-2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 258 phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thủy định Tuyên Quang năm 2020. Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang khẳng định, đây là sự quan tâm lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với đời sống của đồng bào tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Do đó, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân nguồn vốn để triển khai xây dựng các hạng mục công trình. Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng đời sống của đồng bào tái định cư để triển khai hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là giải ngân nguồn vốn đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất 189.876,181 triệu đồng. Cùng với việc bổ sung nguồn vốn ổn định đời sống và phát triển sản xuất, dự án tiếp tục đầu tư 94.315,114 triệu đồng để thanh toán nợ xây dựng cơ bản 59 công trình hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán; vốn bố trí cho 108 công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng chưa phê duyệt quyết toán 41.256,660 triệu đồng; vốn bố trí cho 4 công trình chuyển tiếp đang thi công 23.259,225 triệu đồng. Các công trình chủ yếu là kiến trúc công cộng, giao thông, thủy lợi, thoát nước và vệ sinh môi trường.


Đường vào khu tái định cư thôn 5, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang).

Mới đây, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và vốn ODA, Tuyên Quang tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thực hiện Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định 1766/QĐ-TTg. Theo đó, đề nghị Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện dự án đến năm 2025 và cấp bổ sung số vốn còn thiếu 511,68 tỷ đồng còn thiếu của dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, để tỉnh có nguồn vốn tiếp tục thực hiện hoàn thành đầy đủ nội dung, mục tiêu của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, ủy quyền cho tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt, để bố trí vốn đầu tư cho các công trình cần thiết theo kiến nghị của người dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang nhưng chưa có trong danh mục các công trình đầu tư tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg để phục vụ ổn định đời sống và phát triển sản xuất...

Lãnh đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, các huyện, thành phố đã phối hợp Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang triển khai các hạng mục công trình trong thời gian sớm nhất, bảo đảm nâng cao đời sống đồng bào tái định cư.          

Tin cùng chuyên mục