Tuyên Quang góp phần đưa nghệ thuật Then vinh danh Di sản văn hóa nhân loại

Hát Then, đàn Tính là món ăn tinh thần đã ngấm sâu vào trong tâm trí, đời sống, văn hoá tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Tày, Thái, Nùng ở vùng núi phía Bắc. Tuyên Quang đã xứng danh là tỉnh đi đầu gìn giữ, phát triển Then, góp phần lớn nhất đưa Then được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.