Một số kết quả trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm phát triển công nghiệp; hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng được mở rộng, phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, từng bước hiện đại.