UBND tỉnh họp đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới

Ngày 15-7, UBND tỉnh đã họp với các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.