Nỗ lực thực hiện chính sách tín dụng đầu tư tạo động lực phát triển của đất nước

Trải qua gần 18 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự ủng hộ của các bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan trung ương và địa phương để VDB thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước.