Phiếu đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước: Góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Trước những thách thức về cải thiện chỉ số PCI của tỉnh, Ban Chỉ đạo PCI cùng cộng đồng doanh nghiệp đã tổ chức lấy phiếu đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khi giải quyết công việc liên quan đến huyện, thành phố và các sở, ngành tỉnh. Đây là một bước quan trọng trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện.