ENGLISH

Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

Trong giai đoạn 2010-2015, các cấp, các ngành tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh; từ đó đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hương tích cực công nghiệp – dịch vụ - nông lâm nghiệp.

Kích cầu tiêu dùng và sản xuất, kinh doanh

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh sản xuất ...