ENGLISH

Thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, UBDN tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở; Thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; kịp thời gửi văn phòng UBND tỉnh để kiến nghị với các bộ, ngành ở Trung ương những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các quy định định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tăng cường truyền thông và đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân; huy động sự tham gia tích cực của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong việc phản ánh, kiến nghị, góp ý về các dự thảo văn bản và văn bản đang có hiệu lực thi hành lên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tăng tính phản biện của doanh nghiệp, người dân về các quy định của pháp luật, qua đó nâng cao chất lượng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghiên cứu,góp ý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi các bộ, ngành ở Trung ương gửi lấy ý kiến. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tham mưu UBND tỉnh việc triển khai các nhiệm vụ được giao về dịch vụ công trực tuyến; kết nối, tích hợp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính tại Văn bản số 875/UBND-KSTT ngày 30/3/2020; việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP tại Văn bản số 1025/UBND-KSTT ngày 10/4/2020 và Văn bản số 1123/UBND-KSTT ngày 20/4/2020.

Tin cùng chuyên mục