Thu hút đầu tư tại Tuyên quang

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Tuyên Quang đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 206 dự án, với tổng số vốn đăng ký ...