1. Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Ninh Lai -Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
2. Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại thôn Điểng, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
3. Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương,tỉnh Tuyên Quang
4. NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ
5. Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội: Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6. Nghị quyết số 10/2023NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự ánphát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025
7. Thông tin Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050    
8. QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ HỌC NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
9. Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc thông qua bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10. Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
11. Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12. Nghị quyết số Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND ngày 15/08/2019 của HĐND tỉnh Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13. về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14. Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15. Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang