Năm 2022, Tuyên Quang từng bước xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh

uyên Quang đặt mục tiêu xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Tuyên Quang xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh. 
 
Ngày 25/11, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 nhằm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Kế hoạch đưa ra 7 nhiệm vụ cụ thể: Hoàn thiện quy chế, quy định pháp lý; Phát triển hạ tầng số; Phát triển các nền tảng, hệ thống; Phát triển dữ liệu; Phát triển các ứng dụng, dịch vụ; Bảo đảm an toàn thông tin; Phát triển nguồn nhân lực và 5 giải pháp (Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; Phát triển các mô hình kết hợp giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ; Thu hút nguồn lực CNTT; Tăng cường hợp tác) để các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện..

Theo đó, từng bước xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh tỉnh Tuyên Quang tạo nền tảng, bước đệm, cơ sở hạ tầng cho phát triển các thành phần liên quan của đô thị thông minh. Tiếp tục xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang gắn với xây dựng Đô thị thông minh tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh đã được phê duyệt.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, Chính quyền số trên địa bàn tỉnh.
 

đốingoại.tuyênquang

Tin cùng chuyên mục