UBND tỉnh họp đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới

Ngày 15-7, UBND tỉnh đã họp với các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang chủ trì cuộc họp.

Qua báo cáo của các địa phương, 6 tháng đầu năm 2016 các cấp, các ngành và UBND các huyện, thành phố đã chủ động triển khai kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Các tiêu chí cần thực hiện đối với 6 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2016 được thực hiện đảm bảo kế hoạch. Tiêu chí về chợ nông thôn có thêm 11 xã đạt chuẩn, tiêu chí hộ nghèo có thêm 17 xã đạt chuẩn. Các tiêu chí khác cũng đã có những biến chuyển tốt, dự báo theo đúng kế hoạch đến cuối năm toàn tỉnh sẽ tăng số tiêu chí đạt bình quân từ 10 lên thành 11 tiêu chí đạt/xã.

Theo kế hoạch trong năm 2016, tổng nguồn vốn nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới là 94,5 tỷ đồng. Các xã đã được giao nhiệm vụ vốn thực hiện năm 2016 đang hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng các công trình, tổ chức họp dân quyết định hình thức, mức đóng góp, khởi công xây dựng các công trình hạ tầng được giao theo kế hoạch. Tiến độ thực hiện các xã mục tiêu đến nay có 3 xã đạt 12/19 tiêu chí, gồm: xã Côn Lôn (Nà Hang), xã Vinh Quang (Chiêm Hóa), xã Đức Ninh (Hàm Yên); 2 xã đạt 14/19 tiêu chí, gồm xã Nhữ Hán (Yên Sơn) và xã Lưỡng Vượng (thành phố Tuyên Quang); xã Ninh Lai (Sơn Dương) đạt 16/19 tiêu chí. Để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2016, từ nay đến cuối năm, giải pháp quan trọng nhất đối với các địa phương là cần phải đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng hạ tầng được phân bổ; triển khai tốt nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang nêu rõ, từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc còn rất lớn, các cấp, các ngành cần có sự cố gắng vượt bậc để thực hiện kế hoạch đề ra, không quá phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ của nhà nước. Những vấn đề khó khăn cần tiếp tục tập trung bàn cách tháo gỡ, giải quyết. Việc quan trọng nhất là phải làm thế nào để nâng cao đời sống của người dân, nhất là đối với các xã mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm nay. Các địa phương cần tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, lựa chọn các thôn, bản làm tốt để nhân rộng điển hình, khơi dậy phong trào cho các thôn bản khác làm theo. Các huyện, thành phố cần bám sát kế hoạch năm để xác định rõ phần việc, lộ trình cần giải quyết, cần phải tập trung quyết liệt, hết sức chủ động trong công việc. Tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ khác để đầu tư xây dựng nông thôn mới; triển khai ngay những chính sách mới liên quan đến xây dựng nông thôn mới.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục