ENGLISH

Tuyên Quang: Qua 9 tháng, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao, vượt kế hoạch năm 2019

Qua 9 tháng, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao, vượt kế hoạch năm 2019 như: Sản lượng lương thực đạt 101,8%; khách du lịch tỉnh đạt 92,7%; trồng rừng đạt 103,1%; tạo việc làm cho người lao động đạt 107,5%. Nhiều chỉ số về giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách… đều đạt trên 70%. 21 chỉ tiêu của năm 2019 dự kiến đạt và vượt kế hoạch.