STT

Nội dung cung cấp số liệu

Đơn vị

Số lượng

1

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên

Người

485094

2

Tỷ lệ lao động Nam/Nữ từ 15 tuổi trở lên

 

 

 

Nam

%

49,97

 

Nữ

%

50,03

3

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc

 

 

 

Khu vực nhà nước

Người

49.894

 

Khu vực ngoài nhà nước

Người

424.558

 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Người

3.852

4

Số lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo

%

18,62

5

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động địa phương

 

1,42

6

Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động

 

 

6.1

Doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

Trung ương

Người

1.118

 

Địa phương

Người

2.011

6.2

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Người

 

 

Tập thể

Người

1.106

 

Tư nhân

Người

1.182

 

Công ty TNHH

Người

11.371

 

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Người

867

 

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước

Người

6.343

6.3

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Người

3.451