STT

 

Nội dung cung cấp số liệu

 

Đơn vị

 

Số lượng

 

Ghi chú

1

Giá trị sản xuất thủy sản theo giá hiện hành

Triệu đồng

310.974

 

 

Khai thác

Triệu đồng

54.654

 

 

Nuôi trồng

Triệu đồng

245.879

 

 

Dịch vụ

Triệu đồng

10.441

 

2

Diện tích nuôi trồng thủy sản

Ha

2.948

 

 

Diện tích nuôi thâm canh

Ha

19

 

 

Diện tích nuôi bán thâm canh

Ha

816

 

 

Diện tích nuôi quảng canh và bán thâm canh cải tiến

 

Ha

 

2.113

 

3

Sản lượng thủy sản

Tấn

6274

 

 

Sản lượng khai thác

Tấn

776

 

 

Sản lượng nuôi trồng

Tấn

5498